As a global human resources Everyone who wants to play an active part

Như một nguồn nhân lực toàn cầu Tất cả những người muốn đóng một vai trò tích cực

想作为国际人才活跃的各位 想作為國際人才活躍的各位

グローバル人材として活躍したい皆様

Study in Fukuoka

Fascinating of Fukuoka

Work in Fukuoka


福冈专门学校留学 推荐

English

ベトナム語

中文(简体字)

中文(繁体字)

中文(繁体字)


在专业指导上福冈拥有世界最先端的技术力

福冈


福冈的专门学校拥有世界最前端的技术力量,是其雄厚教育实力的一个表现。例如自动车技术、医疗关联技术、护理关联技术等专业,如果在专门学校集中学习,会增加在日本就职的机会。除此之外还有动漫、设计、美容时尚等各种专业,为各位的将来提供全方位支援。

从日本语学校到专门学校

在专业指导上福冈拥有世界最先端的技术力


作为一般社团法人福冈县专修学校各种学校协会加盟校的日本语学校,经营稳定、教育内容充实。经常举办各种国际交流活动,增加了与日本人进行交流的机会。从经验丰富的讲师到独具魅力的讲师,日本语学校拥有强大的讲师阵容,在这里学习日语,一般取得日本语检定N2级的成绩, 就可以进入专门学校深造。


毕业后的就职、创业

福冈的专门学校毕业后有3个选择

第一个选择是在日本就职或者创业。福冈的专门学校不只是教学而且进行实务技能指导,具备实战经验可以直接上岗工作。关于创业,近年福冈政府施行各种优惠政策,为亚洲各国前来投资的企业提供舞台。由此可见,在福冈就业的机会很多。

第二个选择是回国就职或者创业。
带着日本的先进技术回国后,一定会成为抢手的热门人物。

最后一个选择,专门学校毕业后也有人想对自己的专业进行更深一步的研究。
那样的人,2年制以上的专门学校毕业后,可以从大学本科三年级编入,毕业后考入大学院。如果是4年制的专门学校, 毕业后可以直接考入大学院。

比起大学就职可能性更高的专门学校

来日本留学,进入大学自然是好事。但是,找不到真正适合自己的大学的情况下、推荐去专门学校。 不是所有的人都要成为社长、政治家。学习专门技术,成为现场责任者,拥有社会存在感的成功者很多。另外很多专门学校毕业生能够在创作领域有所成就、点燃梦想和希望,营造完美人生。相比大学・短大,专门学校通常保持着较高的就职率,拥有超强就职力是专门学校的亮点。